modre oci
Nezaradené

CD oslavuje 35 rokov

<p><span class="article_body">Technol&oacute;gia CD, Compact Disc, oslavovala 35 rokov svojej existencie, keď prototyp CD Philips prv&yacute;kr&aacute;t demon&scaron;troval na tlačovej konferencii 8. marca 1979.&nbsp;<br /><br />Technol&oacute;gia CD uchov&aacute;vaj&uacute;ca d&aacute;ta digit&aacute;lne a č&iacute;taj&uacute;ca ich pomocou 780-nm lasera bola p&ocirc;vodne určen&aacute; ako form&aacute;t v&yacute;lučne pre uchov&aacute;vanie hudby.&nbsp;<br /><br />Disk bol Philipsom p&ocirc;vodne vyv&iacute;jan&yacute; s priemerom rovnak&yacute;m ako je dĺžka uhlopiečky audio kazety, 11.5 cm. Po predstaven&iacute; prototypu začal Philips spolupracovať na technol&oacute;gii so Sony rovnako pracuj&uacute;cou na technol&oacute;gii laserov&yacute;ch diskov a priemer CD bol v r&aacute;mci tejto spolupr&aacute;ce zv&yacute;&scaron;en&yacute; na 120 mm. Podľa Philipsu bola veľkosť zv&auml;č&scaron;en&aacute; na požiadavku Sony, aby sa na CD zmestila nahr&aacute;vka celej Beethovenovej 9. symf&oacute;nia s dĺžkou 74 min&uacute;t.&nbsp;<br /><br />Komerčn&aacute; v&yacute;roba hudobn&yacute;ch CD začala v lete 1982, predaj v novembri 1982 v Japonsku a n&aacute;sledne v marci 1983 v Eur&oacute;pe a USA.&nbsp;<br /><br />Až n&aacute;sledne sa technol&oacute;gia adaptovala pre uchov&aacute;vanie ľubovoľn&yacute;ch digit&aacute;lnych d&aacute;t a v roku 1983 predstavili Philips a Sony prv&yacute;kr&aacute;t form&aacute;t CD-ROM využ&iacute;vaj&uacute;ci fyzicky rovnak&uacute; technol&oacute;giu m&eacute;dia, z&aacute;znamu a č&iacute;tania ako hudobn&eacute; CD.&nbsp;<br /><br />CD-ROM definuje oproti audio CD dodatočn&eacute; d&aacute;tov&eacute; hlavičky sektorov a kontroln&eacute; k&oacute;dy. V z&aacute;kladnom m&oacute;de, tzv. m&oacute;de 1, pre ďal&scaron;ie kontroln&eacute; k&oacute;dy klesla kapacita CD-ROM na 650 MiB u 74-minutov&eacute;ho CD zo 747 MiB bin&aacute;rnych d&aacute;t dostupn&yacute;ch pre audio form&aacute;t na rovnakom m&eacute;diu.&nbsp;<br /><br />Form&aacute;t CD-ROM bol uveden&yacute; na trh v roku 1985. D&aacute;tov&eacute; CD znamenali v predinternetovej &eacute;re v&yacute;znamn&yacute; skok v distrib&uacute;cii softv&eacute;ru a d&aacute;t oproti dovtedy použ&iacute;van&yacute;m disket&aacute;m a umožnili vytv&aacute;ranie objemnej&scaron;ieho softv&eacute;ru a efekt&iacute;vnu distrib&uacute;ciu veľk&yacute;ch datab&aacute;z inform&aacute;ci&iacute;.&nbsp;<br /><br />V roku 1990 bola na trh uveden&aacute; verzia technol&oacute;gie umožňuj&uacute;ca už&iacute;vateľom na CD napaľovať vlastn&eacute; d&aacute;ta, CD-R, ktor&aacute; po poklese cien napaľovačiek a m&eacute;di&iacute; zase umožnila v&yacute;razne efekt&iacute;vnej&scaron;ie zdieľanie d&aacute;t medzi už&iacute;vateľmi. V roku 1997 nasledovala tretia gener&aacute;cia adapt&aacute;cie CD pre segment PC, prepisovateľn&eacute; CD-RW.&nbsp;<br /><br />Form&aacute;t CD začal byť v PC na začiatku 21. storočia vytl&aacute;čan&yacute; nov&yacute;m form&aacute;tom DVD s n&aacute;sobnou kapacitou. Po DVD už v čase pln&eacute;ho rozmachu Internetu a n&aacute;stupu efekt&iacute;vnych flashov&yacute;ch pam&auml;ťov&yacute;ch m&eacute;di&iacute; sa na trh dostala ďal&scaron;ia gener&aacute;cia optick&yacute;ch m&eacute;di&iacute; HD DVD a Blu-ray, z ktorej prežila len technol&oacute;gia Blu-ray použ&iacute;van&aacute; najm&auml; na distrib&uacute;ciu filmov a hier pre hern&eacute; konzoly. V PC segmente sa už Blu-ray nepresadili a napr&iacute;klad modern&eacute; notebooky bežne v&ocirc;bec nie s&uacute; osaden&eacute; optickou mechanikou.</span>&nbsp;<a href="http://dsl.sk/article.php?article=15314">SRC</a></p>
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť