demencia a kvalita ovzdusia
Ľudské telo, Veda a technika

Výskum odhalil spojenie medzi znečisteným ovzduším a vznikom demencie. Počet prípadov v budúcnosti porastie!

Podľa najnovšej metaanalýzy Harvard T.H. Chan School of Public Health má vystavenie jemným časticiam znečisťujúcim ovzdušie označené ako PM2,5 potenciál zvýšiť riziko vzniku demencie. Tieto zistenia predstavujú významný pokrok v oblasti poskytovania dôležitých údajov pre regulačné agentúry a odborníkov zdravotnej starostlivosti. Tieto zistenia podporujú potrebu opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a zdôrazňujú dôležitosť ochrany verejného zdravia.

PM2,5 je skratka pre častice s priemerom menším ako 2,5 mikrometra. Ide o veľmi jemné častice znečisťujúceho ovzdušia, ktoré sú príliš malé na to, aby ich väčšina ľudí videla na prvý pohľad. Tieto častice môžu byť vytvorené pri spaľovaní fosílnych palív, priemyselných procesoch, doprave a iných aktivitách. Sú známe svojou škodlivou účasťou na ovzduší a zdraví, pretože môžu preniknúť hlboko do pľúc a dokonca aj do krvného obehu, čo zvyšuje riziko rôznych zdravotných problémov, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, respiračných problémov a iných zdravotných komplikácií. Ich vplyv na verejné zdravie je preto predmetom intenzívneho výskumu a sledovania zo strany odborníkov a regulačných orgánov.

Táto štúdia je tiež prvou, ktorá zahrnula novšie výskumy, ktoré použili metódu nazývanú aktívne zisťovanie prípadov. Táto metóda zahŕňa skríning celej študijnej populácie, nasledovaný osobným hodnotením demencie u jednotlivcov, ktorí na začiatku štúdie demenciu nemali. Tento prístup prináša nové svetlo do výskumu spojenia medzi environmentálnymi faktormi a vznikom demencie, poskytujúc cenné informácie pre odbornú verejnosť a regulačné agentúry.

Situácia je nepriaznivá a bude ešte horšia!

Svetové štatistiky odhadujú, že viac ako 57 miliónov ľudí na celom svete žije s demenciou, a tento počet by sa do roku 2050 mohol zvýšiť na až 153 miliónov. Z tohto dôvodu sa odborníci zaoberajú hľadaním potenciálnych spúšťačov tohto ochorenia, medzi ktoré patrí aj vystavenie látkam znečisťujúcim ovzdušie.

Výskumníci vykonali dôkladnú analýzu viac ako 2 000 štúdií. Identifikovali 51 štúdií publikovaných v priebehu posledných 10 rokov, ktoré hodnotili spojenie medzi znečistením ovzdušia a klinickou demenciou.

Väčšina skúmaných štúdií sa zamerala na PM2,5, pričom oxid dusičitý a oxidy dusíka boli ďalšími znečisťujúcimi látkami, ktoré boli podrobené analýze.

Nové zistenia prinášajú konzistentné dôkazy o spojitosti medzi PM2,5 a demenciou. Zvlášť zaujímavé sú výsledky štúdií, ktoré využili aktívne zisťovanie prípadov, kde výskumníci zistili, že každé zvýšenie priemernej ročnej expozície PM2,5 o dva mikrogramy na meter kubický vzduchu zvyšuje riziko vzniku demencie o 17 %. Okrem toho boli identifikované aj súvislosti medzi demenciou a oxidom dusíka, pri ktorých každé zvýšenie ročnej expozície o 10 mikrogramov na meter kubický vzduchu znamená zvýšené riziko o 5 %. Podobne sa ukázalo, že aj oxid dusičitý má spojenie s demenciou, pričom každé zvýšenie ročnej expozície o 10 mikrogramov na meter kubický vzduchu zvyšuje riziko o 2 %. Hoci údaje týkajúce sa týchto znečisťujúcich látok boli mierne obmedzené, naznačujú ich možný vplyv na zdravie.

Výskumníci však upozorňujú, že aj keď odhadovaná spojitosť medzi znečistením ovzdušia a demenciou je menšia ako u iných rizikových faktorov, ako je napríklad fajčenie, zdravotné dôsledky na úrovni populácie by mohli byť stále významné, najmä vzhľadom na veľký počet ľudí vystavených týmto znečisťujúcim látkam.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť